Документарні операції

                        Документарні операції 

    акредитив
    банківська гарантія
    документарне інкасо

Документарні операції  - це операції, які забезпечують розрахунки за зовнішньоекономічними договорами та договорами між резидентами України, захищаючи комерційні інтереси всіх сторін за договором від можливих ризиків непостачання товару (ненадання послуг) або несплати за поставлені товари/надані послуги.
     KSG BANK  надає своїм клієнтам,  юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, повний спектр послуг комплексного супроводження контрактів, консультаційні послуги з питань оптимізації розрахунків (в т.ч.  міжнародних) з використанням документарних операцій, коригування зовнішньоекономічних контрактів у відповідності з валютним регулюванням в Україні та міжнародними правилами, а також забезпечує максимально оперативне виконання заяв клієнтів на здійснення документарних операцій.


     KSG BANK здійснює наступні види документарних операцій:
- відкриття імпортних акредитивів;
- обслуговування експортних акредитивів;
- надання банківських гарантій (тендерних, платіжних, виконання договору (контракту), повернення авансового платежу, фінансового забезпечення відповідальності туроператора/ турагента);
- обслуговування імпортного документарного інкасо;
- виконання експортного документарного інкасо.

Тарифи  KSG BANK  на здійснення документарних операцій

     За більш детальною інформацією Ви можете звернутися до Головного офісу Банку або за телефоном: (044) 207-90-04

Документарні акредитиви
     Акредитив є письмовим інструментом, виданим Банком на прохання свого клієнта, Покупця (Імпортера/ Наказодавця), в якому Банк зобов’язується сплатити на користь Продавця (Експортера/ Бенефіціара) за поставлені товари, виконані роботи або надані послуги, за умови, що Експортер надав до Банку всі необхідні документи у повній відповідності з умовами акредитиву.
     Завдяки використанню акредитивної форми розрахунків за контрактом Продавець не залежить від платоспроможності Покупця та його готовності платити, і відразу ж після відвантаження товару може отримати платіж, надавши до виконуючого банку документи, передбачені умовами акредитива.
А Покупець, в свою чергу, за допомогою документарного акредитива може знизити до мінімуму ризик невиконання Продавцем своїх зобов’язань щодо відвантаження товару.
     Для використання акредитивної форми розрахунків, у платіжній частині контракту повинні бути передбачені наступні умови:
- розрахунок за поставлені товари/ виконані роботи/ надані послуги проводиться у формі безвідкличного документарного акредитиву;
- сума акредитиву (або посилання на додаток до контракту/ специфікацію);
- термін дії акредитиву;
- банк-емітент, виконуючий банк, авізуючий банк;
- акредитив виконується шляхом платежу за пред’явленням або шляхом відстроченого платежу;
- дозвіл/ заборона часткових відвантажень та перевантажень;
- перелік документів, що надаються до виконуючого банку для розкриття акредитиву, та вимоги до їх оформлення;
- розподіл банківських витрат між Продавцем і Покупцем;
- період для надання документів;
- акредитив повинен бути підпорядкованим Уніфікованим правилам для документарних акредитивів, публікація №600 Міжнародної торгової палати , 2007 року.

Банківські гарантії

     Банківська гарантія - це форма забезпечення контрактів / договорів, за якою банк гарантує виконання зобов'язань клієнта перед третьою стороною. Як правило, необхідність у банківської гарантії виникає тоді, коли контрагенти володіють недостатньою інформацією про платоспроможність один одного і вони бажають обмежити свої ризики за угодою.
     KSG BANK надає за заявами своїх клієнтів,  юридичних осіб та фізичних  осіб-підприємців, наступні види гарантій:
- тендерні гарантії, що забезпечують виконання учасником тендера своїх тендерних зобов’язань;
- платіжні гарантії, що забезпечують виконання платежу покупцем/замовником  за контрактом;
- гарантії повернення авансового платежу, що забезпечують повернення суми авансу покупцю у випадку невиконання продавцем зобов’язань за контрактом;
- гарантії виконання зобов’язань за контрактом, що забезпечують поставку товару, виконання робіт або надання послуг своєчасно та в повному обсязі згідно  контракту;
- інші види гарантій.

Документарне інкасо
     Документарне інкасо — це форма розрахунків, за якою банк виконує функції агента за грошовими розрахунками між експортером та імпортером.
- Експортні інкасо використовуються для розрахунків за експортовані товари і надані послуги і спрямовуються банком за дорученням українських експортерів в адресу іноземного банку для їх подальшої оплати.
- Імпортні інкасо використовуються для розрахунків за імпортовані товари і надані послуги і спрямовуються іноземними банками у банк імпортера для здійснення оплати.