Операції з цінними паперами

Кредитні, гарантійні та розрахункові операцій з використанням векселів клієнтів

Кредитування під заставу векселів

Врахування векселів

Врахування векселя – є кредитною операцією з придбання банком векселя до настання строку платежу за ним у векселедержателя за грошові кошти з дисконтом;

Врахування векселя з реверсом - різновид врахування, за якого пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання викупити враховані векселі до настання строку їх оплати та/або в разі настання/ненастання певних обставин. Із технічного боку врахування векселів з реверсом подібне до кредиту, забезпеченого векселями, і є операцією репо з відкладальними та/або скасувальними умовами. Від звичайного врахування врахування з реверсом відрізняється тим, що платіж за векселем виконує не безпосередньо зобов'язана за векселем особа-платник, а пред'явник, який підписує реверс і викуповує вексель.

Облікова ставка врахування векселів (дисконт) залежить від ліквідності векселів, термінів їх погашення,  платоспроможності зобов’язаних за ними осіб та кон’юнктури фінансового ринку. 

Авалювання веселів

Авалювання - оформлення юридичною або фізичною особою авалю за векселем, тобто прийняття зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк. Наявність банківського авалю робить вексель більш ліквідним та надійним фінансовим інструментом. 

Доміциляція векселів

Доміциляція векселя - призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули. Під час складання векселя векселедавець може зазначити не лише особливе місце платежу, а й Банк як особу, яка оплатить вексель у місці доміциляції. Операція дозволяє систематизувати та спростити розрахунки із партнерами за доміцильованим векселем з використанням відкритого у Банку внутрішньобанківського рахунку для акумулювання грошових коштів для оплати векселю. 

Інкасування (інкасо) векселів

Інкасування (інкасо) векселя - здійснення банком за дорученням векселедержателя операції з векселем з метою одержання платежу; 

Зберігання векселів

Зберігання векселів - здійснення банком за дорученням, від імені та за рахунок векселедержателя операцій з векселями на підставі одержаних від векселедержателя інструкцій щодо забезпечення збереження векселів. 

Зберігання векселів відкрите - зберігання векселів шляхом подання в банк супровідного векселя доручення на зберігання з точними і повними інструкціями щодо дій банку з векселями; 

Зберігання векселів закрите - зберігання векселів шляхом надання векселедержателю депозитного вічка у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями. 

Зберігання векселів здійснюється з метою забезпечення збереження їх цілісності та аутентичності, а також застосовується у розрахункових операціях для підвищення надійності виконання договірних зобов’язань сторонами угоди.

Консультації клієнтів банку щодо здійснення операцій з використанням векселів.

З усіх питань щодо здійснення операцій з векселями звертатися до управління торгових операцій з цінними паперами за тел.: .

Торгівля цінними паперами після отримання відповідних ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Брокерські послуги

Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи. 

Здійснення за дорученням і за рахунок клієнта  на фондовому ринку операцій з:

  • купівлі цінних паперів;
  • продажу цінних паперів;
  • обміну цінних паперів;
  • репо.

Банк як Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом. 

Дилерська діяльність

Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

Здійснення між Банком та Клієнтом  операцій з:

  • купівлі цінних паперів;
  • продажу цінних паперів;
  • обміну цінних паперів;
  • репо.

З усіх питань щодо здійснення операцій з цінними паперами звертатися до управління торгових операцій з цінними паперами за тел.:.